استفاده از بالش يا متكا هنگام خواب ضروري است تا ستون فقرات گردن را در يك راستا نگه دارد. بالش نبايد خيلي نرم يا خيلي سفت باشد. همچنين نبايد زياد بلند يا كوتاه باشد.

بهترين بالش، بالشي است كه يك طرف آن كمي‌ بلندتر از طرف ديگر باشد. هنگام استفاده دقت داشته باشيد كه طرف بلند زير گردن قرار گيرد.