مجله تندرستی

‎⁨خوابی راحت با بالشی مناسب

بالش

استفاده از بالش یا متکا هنگام خواب ضروری است تا ستون فقرات گردن را در یک راستا نگه دارد. بالش نباید خیلی نرم یا خیلی سفت باشد. همچنین نباید زیاد بلند یا کوتاه باشد.

بهترین بالش، بالشی است که یک طرف آن کمی‌ بلندتر از طرف دیگر باشد. هنگام استفاده دقت داشته باشید که طرف بلند زیر گردن قرار گیرد.