فقط گوش بیرونی را تمیز کنید.
موم گوش ماده‌ای سالم در گوشهایتان است و بعنوان عامل تمیزکننده عمل می‌کند. این ماده ویژگی محافظ دارد و از پرده گوش تا مجرای بیرونی آن حرکت کرده و کانال گوش را تمیز کرده و بعد خشک شده و می‌ریزد.
وقتی از گوش پاک‌کن استفاده می‌کنید، درواقع موم گوش را عمیق‌تر به داخل گوشتان و جایی که نباید باشد فرو می‌کنید و ممکن است جلو پرده گوشتان جمع شده، آن را مسدود کرده و مشکلات مختلفی نظیر کاهش شنوایی ایجاد کند.
این امر باعث خشک شدن گوش و خارش آن نیز می شود.
قارچ و باکتریهای مختلف از گوش بیرونی به داخل گوش رفته و می‌تواند موجب بروز عفونت شود. و اگر عمیق‌تر از آن پیش رود، حتی می‌تواند به پرده گوش آسیب رسانده و موجب پارگی آن شود.