تعویض مسواک  به طور متوسط هر ۳ ماه یکبار صورت گیرد.
البته این مدت زمان بیشتر از اینکه به خود مسواک بستگی داشته باشد به دارنده مسواک مربوط می شود. اگر شما دستان سنگینی داشته باشید برس مسواک ممکن است بسیار سریعتر از این زمان فرسوده شود. به خاطر داشته باشید که تعیین کننده اساسی تقویم نیست بلکه حالت برس مسواک می باشد.

بهترین زمان تعویض مسواک زمانی است که برس مسواک حالت خود را از دست داده وتغییر رنگ می دهد و موهای برس از حالت عمودی خارج شوند.

توجه داشته باشید که مسواک بچه ها نیز باید به طور منظم چک شود. چرا که احتمالاً به دفعات بیشتری نیاز به تعویض خواهند داشت.