آدامس

مضرات آدامس جویدن

جويدن آدامس باعث توليد بزاق مي شود و بزاق عاملي بيرون انداختن باكتري هاي درون دهان مي باشد همچنين بزاق داراي كربنات هيدروژن مي باشد كه باعث خنثي كردن باكتري هاي دنداني يا همان پلاك ها مي گردد. در برخی افراد حساس، شیرین کننده های شیمیایی میتواند موجب بروز واکنشهای Read more…